BuxoroMurojaat

ЗИКРИ КЎЛГА САРФЛАНГАН ЎЛИК САРМОЯ.

Ўзб Рес Президенти Шавкат Мирзиёевга

Президент Адмистратцияси раҳбари Сардор Умурзаковга

Бухоро вилоят хокими Зарипов Ботир Камиловичга 

Республика сув хўжалиги вазири  Хамраев Шавкат Рахимовичга

Ўзбекбалиқсаноат уюшма  раисига 

ВИДЕО МУРОЖААТ

Ушбу видео мурожаатни назоратга олиб тадбиркорга амалий ёрдам беришингизни сўраб қоламиз.

“Бухоронефткурилишмонтаж Баликчилик Кластери” МЧЖ

рахбари М. Турсунов томонидан (Бухоро вилояти Бухоро шахар

БНакшбанд кучаси 297/1 йу Тел: 99 709 93 52)

“Бухоронефткурилишмонтаж баликчилик кластери” МЧЖ томонидан ижарага олинган Коровулбозор туманидаги “Зикри” табиий сув хавзасида (майдони 605 гектар) баликчилик фаолияти билан биргаликда туризм йуналишини хам йулга куйганмиз.

Мухтарам Президентимизнинг 2019 йил 29-30 март кунлари Бухоро вилоятига ташрифи давомида жамиятимизнинг умумий киймати 30 млрд сум булган баликчилик кластерини ташкил этиш буйича лойихамиз такдим этилган. Экотуризм ва табиий кулни инфроструктураси, курилиш ишлари, ишчи ходимлар маоши, к у р и к л а ш и ш л а р и н и а м а л г а о ш и р и ш г а к о р о н а м и з т а с и с ч и л а р и томонидан ва банк кредит маблаглари оркали 10 млрд сумга якин маблаг харажат килинган. Колверса коронамиз томонидан 2018,2019,2020,2021 йилларда “Зикри” табиий клини 408 000 дона балик чавоклари билан 782.5 млн сум маблага тенг баликлантириш ишлари амалга оширилган

Мазкур лойихамизни амалга ошириш буйича Бухоро вилоят хокими томонидан 2019 йил мартда “Йул харита” тасдикланган булиб, вилоятдаги тегишли мутасадди ташкилотлардан маъсул белгиланиб, бир катор топшириклар берилган (йл харита, тармок жадвали хатга илова килинади).

Лекин, ушбу ташкилотлар томонидан бир нечта топширикларнинг ижроси бугунги кунга кадар бажарилмаслиги сабабли лойиханинг тулик кувватларда ишламаслигига, кисман ажратилган кредитларнитаьсисчиларнинг з маблагларини хисобидан кайтаришига олиб келиб, корхонамиз фаолиятини банкротлик холатига

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUXORO VILOYATI QOROVULBOZOR

TUMANI BUXORO NEFT QURILISH MONTAJ BALIQCHILIK KLASTERI MAS

ULIYATI CHEKLANGAN “17

2022yil

олиб келмокда.

Жумладан, лойихага асосан, “Ипотека-банк” АТИБ Бухоро вилоят филиали томонидан жамиятимизга интенсив усулда балик етиштириш ва уни кайта ишлаш учун зарур технологияларни Хитой давлатидан сотиб олиш учун 2019 йил ноябр ойида ажратилиши белгиланган 1 млн АКШ долларимикдорида кредит маблаглари бугунги кунга кадар тухтовсиз килинган мурожаатларимизга карамай ажратилмаяпти.

Бундан ташкари, йул харитасига асосан “Зикри” табиий сув хавзасига доимий сув киритилиши кафолатланган булсада, “Унг киргок” ДУК ва вилоят сув хужалиги бошкармаси томонидан топширик ижроси таминламасдан, 2022 йил 32 августдаги 641-сонли хати билан, табиий сув хавзага сув киритилиши режалаштирилмаганлиги билдирилган.

 Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 апрелдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация килишга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги ПК-232-сон карорининг 10-бандига асосан “Зикри” табиий кулида пляж зоналарини

ташкил килиш топшириги берилган.

Бугунги кунда, “Зикри” табиий кулига к у и л у вч и ва асосий сув манбаи булган зовур сувлари Кашкадарё вилоятидаги экин ерларига йуналтирилганлиги сабабли,

табиий кёлнинг буткул куриб колиш хавфи юзага келмокда.

Мазкур табиий кулни, балик захираларини ва атрофидаги туризм масканини саклаб колиш максадида табиий кулга сув етказиши учун «Їзбекбаликсаноат» уюшмасининг Баликчиликни ривожлантириш жамармаси хисобидан 1 та кудук казишга, вилоят хокимлиги маблаглари хисобидан 1та кудук казиш учун маблаг ажратилишида суралган амалий ёрдамга “ресурс мавжуд эмаслиги” билдирилган жавоб хати берилиб, вужудга келган муаммо этиборсиз колдирилди.

Худди шундай, “Зикри” табиий кули атрофида ташкил килинган “Экотуризм маскани”га туристлар катови учун зарур й л курилиши буйича берилган таклифларимиз вилоят ва туман хокимликлари томонидан куллаб- кувватланмади.

Юкоридагилардан келиб чикиб, Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 апрелдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация килишга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги ПК-232- сон карорининг 10-бандига асосан “Зикри” табиий кулида пляж зоналарини ташкил килиш топширии ижроси умуман бажарилмади деб айтилса хеч хам муболага булмайди.

Шу муносабат билан, “Зикри” табиий кулида зарур микдорда доимий сув ресурслари билан таминланиши, йул курилиши, кудук казилиши хамда интернет алокаларини урнатилиши (Wi-Fi) буйича долзарб муаммоларни ижобий бартараф этиш “Зикри” табиий клининг табиий сув хавзаси сифатида асраб колиниши ва махаллий хамда чет эл сайёхларини жалб килиниши мамлакатимизнинг туристик салохиятини ошириш озик овкат хамда баликчилик саноатини ривожлантиришга
хизмат килади.
Шу билан бирга мазкур мавжуд муаммолар ижобий тарзда бартараф этилгандан сунг, “Зикри” табиий кулида пляж ташкил этилишига, 100 нафарга якин ишчи урин
яратилишига хам эришилади.
Ушбу мурожаатни назоратга олиб амалий ёрдам беришингизни сраб коламиз.
Хурмат билан,
«БНКМ баликчилик кластери»
МЧЖ рахбари
М.Турсунов

Mavzuga oid

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Back to top button