MurojaatProkuratura

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ҚАЧОН АДОЛАТ ҚАРОР ТОПАДИ? НОҚОНУНИЙ ХОЛАТЛАРНИ КИМ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАМОҚДА?


Узбекистон Республикаси Президентимухтарам Шавкат Миромонович  Мирзиёевга

Узбекистон Республикаси Президентиадминстрацияси рахбари Сардор УктамовичУмурзоковга

Узбекистон Республикаси бош прокурориНигматулло Йулдошевга

                                             Хоразм вилоятТупроккальа тумани Питнак                                                                   

                                     қишлоғи Саидлар махалласи Серкуёш кучаси 56-уйда яшовчи Сапаров Эргаш томонидан

ВИДЕО МУРОЖААТ

  Узбекистон Республикаси конститутциясида : – Давлат фукароларининг хукук ваэркинликларини амалга оширишнинг кафилидеб белгилаб куйилган .

     Бинобарин , конститутция демократик ваинсон хукукларига оид куйидаги мухим коидалархам мустахкамланган : «Хаммага ва хар кимгаинсон хукуклари хамда эркинликларинингтенг ва баробарлиги белгиланган» булсада :

– Бизнинг Хоразм вилояти хокимлигида , бош комусимиз билан белгилаб берилганконунларимизга риоя этилмай келмокда :

 Хоразм вилоят прокуратураси томонидан2021йил 15 январ кунги № 11-1-21-сонли протести хамда 2021йил 15 январ кунги № 11-2-21-сонли протестлари ижроси, Вилоят хокимлигитомонидан бажарилмай келмокда.

Куйида номлари курсатилган :

1. «Исмоилжон Ибрагимов» фермер хужалиги

2. «Шарифа Саъдулла» фермер хужалиги

3. «Питнак кизилкум» фермер хужалиги

4. «Гулшода-Гулчехра Гузал» фермер хужаликлари

Бу фермер хужалигига ер ажратиш тугрисдагихоким карорлари , вилоят прокуратураситомонидан ноконуний деб , хокимликка 2021йил 18 август куни № 11/2-93261 -21 сонли вилоятпрокуратураси хати билан № 11/2-21 сонли :   № 11/1-21 сонли :  № 11/4-21 сонли :  №11/3-21сонли протестлар киритилиб , юкорида номларикурсатилган фермер хужаликлари ер майдонларини Давлат захирасига кайтаришбелгиланган булсада Хоразм вилояти хокимликтомонидан , конун талаблари бажарилмаганлигисабабли, хозирги кунда хам бу фермер хужаликлар ноконуний равишда ер майдонлариниэгаллаб , ноконуний равишда фермер хужаликюритмокдалар.

      Конунлар амалда бажарилмаганлигиданрухланиб, фахрланган туртта фермер хужаликрахбарлари фермер хужалик экин ерларида ,Мухтарам  Президентимизнинг 2022йил 21-феврал кунидаги «Ер участкалариданфойдаланишда давлат назоратисамарадорлигини ошириш» тугрисидагифармон ва карорларини менсимай , ноконунийкурилишлар килиб келмокда.

      Бу борада 4 та фермер хужалик рахбарларига бир канча ёзма огохлантириш хатлари туман хокимлигига  икки йиллар давомидатакдимномалар берилсада ,Тупроккальа туманиадлия булими томонидан ноконуний курилишлартугрисида  ноконунийлиги курсатилиб хулосаларберилсада , конун ижроси хокимликлартомонидан ижро таъминланмай келмокда:

1. Хоразм вилоят прокуратураси протести:

2. Фермер хужалик рахбарларига берилганогохлантириш хатлари:

3. Хоразм вилоят кадастр агентлигитакдимномалари:

4. Тупроккальа тумани адлия бошкармасихулосалари такдим килинади:

Мухтарам Президентимиз ШавкатМиромонович Мирзиёев, бизларнинг фермер хужалигимиз конуний ер майдонлари кайтарибберилмаса юкорида номлари курсатилган 4 (турт)та фермер хужаликларининг ер майдонлариноконунийликлари аникланган булсада , конунустиворлиги ва конуннинг ижроситаъминланмай келмокда.

    Конуний булган фермер хужалигимиз ер майдонлари вилоят хокими томонидан берилмаса?

    Ноконуний фермер хужаликлари ер майдонлари Давлат захирасига кайтарилмаса?

    Хоразм вилоятида качон адолат карор топади?

    Нега Хоразм вилоятида ноконуний холатларкуллаб кувватланмокда?

Бу ноконуний 4 та фермер хужалик рахбарларини, КИМ КУЛЛАБ КУВВАТЛАБ КЕЛМОКДА?

Бу фермер хужалик рахбарларини илдизи каердансув ичмокда, нега конун буларга уз кучиникурсатмайди конун хар кимга хар хил кулланиладими?

Мухтарам Президентимиз Шавкат МиромоновичМирзиёев юкоридаги баён килган холатларимбуйича конун устиворлигини таъминлаб, назоратурнатган холда, Хоразм вилоятида адолатурнатиб беришингизни сурайман. 

Сапаров Эргаш Бектурдиевич        

Mavzuga oid

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Back to top button