BuxoroKorrupsiyaMurojaatProkuratura

ШОФИРКОН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИНГАНИ РОСТМИ?

Ўзб Рес Президенти Шавкат Мирзиёевга

Ўзб Рес Бош прокурори Ниғматулло Йўлдошевга

ДХХ раиси Абдусалом Азизовга

Бухоро вилоят прокурори Улуғбек Хамдамовга
Бухоро вилоят Шофиркон туман

Бобоато МФЙ Наккош кишлогида 

яшовчи Шофиркон туман тиббиёт

бирлашмаси бош хисобчиси  

Юсупов Юнус Исроилович

томонидан. 

МУРОЖААТ

Мен Шофиркон туман тиббиёт бирлашмасида1986 йилдан хозирги кунга кадар, яъни 38 йилдавомида узлуксиз турли лавозимларда ишлабкелдим. Жумладан 1999 йилдан хозирги кунга кадар яъни 25 йилдан буён бош хисобчилавозимида ишлаб келмокдаман.

2023 йилнинг 11 июнида  Шобеков АкмалШофиркон туман тиббиёт бирлашмаси бош шифокор этиб тайинланди.

2023 йилнинг  июн ойидан бошлаб ШобековАкмал томонидан  штат бирлиги мавжуд булмаганбулимларга мутахасислиги буйича дипломга эгабулмаган ходимларни ишга олганлиги сабабли мен бош хисобчи сифатида 11 марта холатлар буйичабилдирги оркали билдирганимга карамасданбюджет маблагларини очикдан очик талон тарожкилиниб келинди.

Шундан кейин мен 2023 йилнинг 8 ноябридаБухоро вилоят давлат хафсизлик хизматигамурожжат килидм.  Мени мурожаатимга асосанДавлат хафсизлик хизматининг топширигигаасосан Бухоро вилоят Давлат молиявий назоратибошкармаси мутахасиси томонидан Шофирконтуман тиббиёт бирлашмасида соха мутахасисларижалб килинган холда органилганда Шофирконтуман тиббиёт бирлашмасида 2023 йил июл, август, сентябр ва октябр ойларида мурожаатимдакурсатилган важлар урганилаганда жами булиб млярд. 151 млн. 107 минг 300 сум бюджет маблаглари ортикча харажат килинганлиги уз тасдигини топди.  

Мени ушбу харакатимдан кейин ШобековАкмал томонидан 2023 йилнинг 23 ноябрида   Шофиркон туман тиббиёт бирлашмасининг07.06.2023 йилдаги 3063-41-ТВ/2023-сонли буйругичикарилиб мен билан тузилган мехнат шартномасибекор килинди.

Мен мазкур тиббиёт бирлашмасида 38 йилдан, шундан бош хисобчи лавозимида 25 йилдан бери ишлаб келганлигим сабабли 2023 йилнинг 24 январида Гиждувон туманлараро фукароликсудининг хал килув карорига асосан мен узимишлаб келган лавозимга ишга тикландим. 

Шунингдек тиббиёт бирлашмаси рахбарларикейинги уч йил мобайнида хар йили катор жиноятишлари очилиб тиббиёт бирлашмасида айниксарахбарият томонидан фукороларни ишга олиш ваишдан бушатишда купол равишда камчиликларгайул куйилмокда. Бирлашмада 2022 йил ва 2023 ярим йилликда мансабдор шахсларга нисбатанжиноий иш очилиб биргина 149 та ортикчаставкалар сакланиши окибатида миллиардгаякин бюджет маблаглари номаксад сарфланганлигианикланган булиб аммо хозирги кунга кадар хечкандай чора курилмаган. 

Юкоридаги холатлардан келиб чикиб тиббиётбирлашма рахбарига бир неча маротаба огзаки вабилдириш хатлари оркали билдирилганлигикарамай  купол равишда ишга кабул килишхолатлари такрорланиб турибди.

Тиббиёт бирлашмаси бош врачи ШобековАкмални 89 дона буйругларини ижросизкайтарганман, аммо мазкур буйруклар мен билан мехнат шартномаси бекор килинганидан кейин янгибош хисобчи томонидан  огохлантирганлигимгакарамасдан хозирги кунда тулаб берилган.

Шулардан айримларини келтириб утаман:

Биринчи: Гафурова Шахноза Кахрамоновнабирлашманинг 2023й 14 ноябрдаги №6073 сонли«Уз ишини давом эттириш тугрисида»гибуйругига асосан жаррохлик булими тунги навбатчи хамшираси боласи 2 ёшга тулганлигимуносабати билан 2023й 4-ноябрь кунидан бошлабуз иш фаолиятини шу булимга 0,25 хисса ишбирлигида тунги навбатчи хамшираси вазифасидадавом эттиришга рухсат берилган. 

Вахоланки Ш.Гафурова билан мазкур буйруккабул килингунга кадар тиббиёт бирлашмаси билан мехнат шартномаси тузилмаган яъни Ш.Гафуроватиббиёт бирлашмасида ишламаган. Буш штат бирлиги мавжуд эамаслиги сабабли янгидан ишгакабул килишнинг эса имкони  мавжуд эмас.

Иккинчи: Хакимова Назокат Кувватовна2023 йил 14 ноябрдаги 6073-сонли «Уз ишинидавом эттиришга рухсат бериш тугрисида»гибуйругига асосан юкумли касалликлар булимитунги навбатчи хамшираси боласи 2 ёшгатулмасдан туриб 2023 йил 1 ноябрдан бошлаб уз иш фаолиятини шу булимга 0,5 хисса ишбирлигида тунги навбатчи хамшираси вазифасидадавом эттиришга рухсат берилган.

Н.Хакимова хам Ш.Гафурова каби тиббиётбирлашмасида умуман ишламаганлиги хамдаянгидан ишга кабул килишни имкони булмаганлигисабабли бош шифокор ва кадрлар булимитомонидан ушбу конунни айланиб утиш йултанланланган.

Учинчи: Эргашева Зилола 2023 йил 120 ноябрдаги 6049-сонли «Бошка доимий ишгаутказиш тугрисида»ги буйругига асосан КТМП булим хизматчиси 0,75 хисса иш бирлигидан озодэтилиб 2023 йил 6 ноябр кунидан Тезгузар ОШПга1,0 хисса ИТ хамшира вазифасига доимий бошкаишга отказилган.

Холбуки З.Эргашева билан тузилган мехнатшартномаси Мехнат кодексининг 99-моддасига асосан 2018 йилда бекор килинган, кандай килиб 6 йил олдин ишдан кетган ходимни бошка ишгаутказиш мумкин, яна штат бирлиги мавжудбулмаган жойга.  

ТуртинчиРажабова Мухтара 2023 йил 19 сентябрдаги 5189-сонли «Ишга кабул килиштугрисида»ги  буйругига асосан Жилвонн ОШПга1,0 хисса иш бирлигига умумий амалиётхамшираси вазифасига 2023 йил 4 сентябрдан ишгакабул килинган.

Холбуки М.Ражабованинг мазкурмутахасислиг яъни хамширалик йуналиши буйича дипломи мавжуд эмас. Шунингдек ЖилвонОШПда умумий амалиёт хамшираси буйичаортикча штат бирлиги мавжуд эмас

Бешинчи: Эгамова Мохигул Тохировна 2023 йил 17 июлдавги 3977-сонли «ишга кабул килиштугрисида»ги буйругига асосан 2023 йилдатасдикланган штатлар жадвалида хизматчилавозими мавжуд булмасада маъмуриятбулимига хизматчи вазифасига ишга кабул килинган.

ОлтинчиМухаммадова Мухаррам Ахмеджон кизига (ОП 48да 0,25 хамширалавозимида хамда 0,25 штат бирлигида 3-сонли мактабда) ишлаб турган 2023 йил 16 ноябрдаги№6102 – сонли «Ишга кабул килиш тугрисида»гибуйругига асосан 3-сон умумий урта таълиммактабига уриндошлик асосида 2023 йил 3- ноябркунидан 0.5 хисса иш бирлигида хамда 2023 йил 14 ноябрдаги 6072-сонли буйрук билан СаттороваЗилола Жабборовнага (ОП-50да 0,5 шататбирлигида хамшира вазифасида ишлаб турган) 5-сон умумий урта таълим мактабига уриндошликасосида хамшира вазифасига ишга кабул килинган.

Бирок 2023 йил 1 ноябр холатида КТМПда 19 та ортикча урта тиббиёт ходими штат бирликлари, шу жумладан мактаб хамширалари5.75 штат бирлиги ортикча булганлигигакарамасдан Кораева Манзурани 1 хисса КТМП булимига хамшира фазифасигарасмийлаштирилган.

Еттинчиштат бирлиги мавжуд булмасадаТогоева Мунира 2023 йил 1 ноябридан Юкумликасалликлар булимига уриндошлик асосида ишгакабул килинган.

Ундан ташкари мен Шофиркон тиббиётбирлашмасининг бош хисобчиси сифати  бош шифокор А.Шобеков томонидан давлат бюджетинимаблаглари талон тарож килинишини гувохибулганлигим сабабли ушбу бюджет маблаглариниталон тарож килнишини олдини олиш максадидаУзбекистон Республикаси Молия Вазирлигитомонидан 2010 йил 22 декабрдаги 2169-сон бюджет ташкилотларида бухгалтерия хисобитугрисидаги йурикноманинг 1-булим 17-бандига асосан  Бухоро вилоят согликни саклашбошкармаси бошлиги А.Бахромовга    бир неча бор ёзма равишда килган мурожаатларим окибатсизколдирилганлигидан кейин барча хужжатларни шу жумладан 89 дона ноконуний чикарилганбуйрукларни илова килган холда Согликни саклашвазирлигига топширганлигим хам окибатсизколдирилган(мурожаатлар илова килинади).

Шундан кейин Узбекистон РеспубликасиДавлат хафсизлик хизмати Бухоро вилоятбошкармасига мурожаат килганман.

Мени мурожаатимга асосан Давлат хафсизликхизматининг топширигига асосан Бухоро вилоятДавлат молиявий назорати бошкармаси мутахасиситомонидан Шофиркон туман тиббиётбирлашмасида соха мутахасислари жалб килинганхолда органилганда Шофиркон туман тиббиётбирлашмасида 2023 йил июл, август, сентябр ваоктябр ойларида мурожаатимда курсатилганважлар урганилаганда жами булиб млярд. 151 млн. 107 минг 300 сум бюджет маблаглариортикча харажат килинганлиги уз тасдигинитопди(2023 йил 121 декабрдаги 01-06-/14-сонли хат).  

Аммо мазкур давлат бюджети маблаглариниталон тарож килиниш факти юзасидан хозиргикунга кадар хеч кандай чора курилмаган.

Шу жумладан умумтаълим мактабларинингхамширалари учун штатлар жадвалидатасдикланган штат бирликларига нисбатан ортикча штат бирликларидан фойдаланиш натижасида, 2023 йил июл ойида 4,5 хисса хамшира учун 8047,9 минг сум, август ойида 5,5 хисса хамшира учун9886,7 минг сум, сентябр ойида 4 хиссса хамшираучун 7141,4 минг сум октябр ойида 4,75 хиссахамшира учун 8312,0 минг сум иш хаки туловлариортикча туланган.

Энг ачинарлиси мен Бухоро вилоятпрокуратура хузуридаги иктисодийжиноятларга карши курашиш департаментиШофиркон туман булими бошлигиК.Ражабовнинг бир неча бор шахсан кабулигабулиб холатни тушунтирганлигим ва мен томондан йулланган ёзма мурожаатларК.Ражабовга йулланган булсада шуларгакарамасдан мазкур бюджет маблаглариникастдан узлаштириш холати бош шифокорШобеков Акмал томониданхозирги кунда хам давом этиб келишига хеч ким тускинликкилмаяпти

Нахотки Шобеков Акмал  томонидан бюджет маблагларини талон тарож килиб келинишигахеч ким тускинлик килмаса

Мени мазкур талон тарожликни гувохисифатида мурожаат килганлигим хам хеч кимникизиктирмаса

Юкорида келтирилган давлат бюджетинимаблаглари талон тарож килинганлиги фактифакатгини августь, сентябрь ва   октябр ойларидабулган маълумотлар эканлигини инобатга олибколган ноябрь ва декабрь ойларда хам бюджет маблагларини талон тарож килиш давом этибкелаётганлигини инобатга олиб Узбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридагиИктисодий жиноятларга карши курашиш департаменти томонидан тафтиштайинлашингизни хамда зудлик билан бюджет маблагларини талон тарож килиниши олдиниолишингизни сурайман.

Mavzuga oid

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Back to top button