BuxoroIIBMurojaatProkuratura

ШОФИРКОН ТУМАНИДА ЯШОВЧИ АБДУЛЛАЕВ ЭРКИНГА КИМ ҚОНУНИЙ ЧОРА КЎРАДИ?

Бухоро шахар,”DILUM
NUR STROY” масьулияти чекланган жамияти томонидан Бухоро шахар хокимининг 2018 йил 23-март кунидаги 718-карори буйича Бухоро шахар собик Иби Сино кучаси хозирги Боги шамол кучаси 1/5-уй 2018 йил март ойидан бошлаб янгидан замонавий куп каватли уй курилиш ишларини бошлаган ва 2020 йил октябрь ойида ушбу уй курилиш ишлари тугатилиб, 2020 йил 19-октябрь кунидаги “Давлат кабул хайъатининг объектни фойдаланишга кабул килиш буйича” 48-сонли далолатномаси ва Бухоро шахар
хокимининг 2020 йил 20 октябрь кунидаги 1031-сонли карори билан ушбу уй фойдаланишга топширилган.
Шофиркон тумани “Журабот” МФЙ, “Жуйработ” кишлоги 37-уйда яшовчи, 1998 йилда тугилган фукаро Абдуллаев Эркин Акмал угли билан 2022 йил 14 март куни Бухоро шахридаги”DILUMNUR STROY” МЧЖ уртасида Бухоро шахар “Богишамол” кучаси 1/5-унинг 8-каватидаги умумий майдони 58,5 квадрат метрдан иборат булган 76-хонадонни сотиб олиш учун N89-сонли дастлабки олди-сотди шартномаси расмийлаштирилган.
-Мазкур шартноманинг 2.1-бандига кура хонадоннинг умумий бахоси
210.000.000 (икки юз ун миллион) сумни ташкил килиб, ушбу хонадон мижозга сувок ва буёк ишлари амалга оширилиб топширилиши назарда тутилган.
-Э. Абдуллаевга уй-жойни топшириш максадида чакирилганда, у Бухоро шахар “Богишамол” кучаси 1/5-уй, 8-кават, 76-хонадонга келиб, хонанинг д е в о р л а р и с у в о к ва б у ё к и ш л а р и а м а л г а о ш и р и л г а н л и г и н и , б а р ч а т а м и р л а ш ишлари амалга оширилганлиги ва уйни кабул килиб олиши мумкинлигини, одатда бошка мижозларга хам шундай тартибда (косметический) тамирлаб берилиши тушунтирилганида у уйни замоний тамирлаб беришни яни деворларни обой, ёритиш мосламалари урнига кандил (люстра) билан таминлашни бахона килиб
к е л д и . “DILUMNUR STROY” МЧЖ уз хисобидан кушимча равишда фукаро .Абдуллаевнинг талабларини инобатга олиб, Бухоро шахар”Богишамол” кучаси 1/5-уй, 8-кават, 76-хонадоннинг деворлари сувок ва буёк ишлари амалга оширилганидан ташкари кушимча равишда хона деворлари икки маротаба хопёр ва обой килиниб, еритиш мосламалари урнига эса кандил (люстра) Урнатиб берилди. (Урнатилган ва бажарилган ишларнинг фото сурти илова килинади). -Бухоро шахар Боги шамол кучаси 1/5-уни етти каватли килиб куриш мулжаланган булиб, енгил конструкция билан Бухоро шахар кадастр агентлиги билан белгиланган тартибда ва меъёрий хужжатлар расмийлаштириб олиниб арзон нархларда уй жой куриб бериш максадида ушбу уйнинг саккизинчи каватда 13 та хонадон курилиб МЧЖ да ишовчи ишчи ва хизматчиларга хамда шароити огир булган фукароларга субсидия шаклида арзонлаштирилган холда сувок ва буёк ишлари амалга оширилган холда (под ключ) килиб топширилди, хозирги кунда Бухоро шахар ва туманларда субсидия шаклида уй жой сотиб олиш учун хар бир квадрат метр учун (каробка) холатда 5.000.000 сумдан кам булмаган

нархлар булишига карамасдан, МЧЖ рахари
фукаро Э.А.Абдуллаевнииг онлавий шароитини инобатга олиб, Э.А. Абдуллаевгасубсидия шаклида уй сотиб олиш учун хеч ким унга кафил булмаслигини, унинг уй сотиб олиши учун нотариус ва сугурта тулови учун беришга пул маблаглари булмаганлигини инобатга олиб унга саккизинчи каватдан бирта уйни хар бир квадрат метрини арзонлаштирилган холда 3.589.000 сумдан хисоблаб берилган.
-АТБ “Кишлоккурилиш” банки Когонтумани филиали томонидан субсидия шартномаси буйича Бухоро шахар Боги шамол кучаси 1/5-уйнинг 8-каватидан умумий майдони 58,5 квадрат метрдан иборат булган бирта бир хонали 76-сонли хонадонни куриб чикиб уни олишни узи танлаб, барча мезёрий хужжатларга шахсан узи имзо килиб, 2022 йил 24 март кунидаги KSh N° 053 706 В-сонли олди-сотди шартномаси оркали 1/5-уйнинг 76-сонли хонадонни нотариал тартибда фукаро Э.Абдуллаев номига расмийлаштириб берилган.
-Субсидия шартларидан бири дастлабки туловни, хонадонни сугуртаси, нотариус туловлари хам МЧЖ томонидан тулаб берилган.

 • 2023 Йил 01 август куни фукаро Э
 • Абдуллаев уйни МЧЖдан тулик кабул килиб олиб, куйидаги мазмунда яни “Бухоро шахар”Богишамол” кучаси 1/5-уй, 8-каватда жойлшаган 76-хонадонни тулик яшаш учун кулай шароитда кабул килиб олдим, МЧЖ ва банк ходимларига нисбатан даво ва этирозларим йук, Бухоро вилоят прокуратурасига мазкур холат буйича (уй кисман тамирланганлиги) буйича норози булиб ёзган аризамни окибасиз колишини срайман” деб МЧЖ рахбари номига ёзма равишда уз кули билан тилхат ёзиб берган.
 • -Э.А.Абдуллаевнинг барча талаб ва эхтиёжлари МЧЖ томонидан бажарилган булсада, у яна асоссиз важлар билан “ушбу уй МЧЖ томонидан сифатсиз бажарилган” деб Бухоро вилоят Прокуратурасига, вилоят ИИБ бошлиги номига, Бухоро вилоят Курилиш сохасида худудий назорат инспекциясига, Узбекистон Республикаси Истемолчилар Хукукларини химоя килиш жамиятига, Бухоро вилоят Монополияга карши курашиш бошкармасига, АТБ Кишлок курилиш банки Когон тумани филиалига, Узбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси Бухоро вилоят худудий бошкармаси ва бошка корона ва ташкилотлар рахарларини узинг ёлгон ва асоссиз мурожаатлари билан гёки у МЧЖнинг рахбар ва ходимларидан жабрланган килиб курсатиб, “DILUMNUR STROY” МЧЖ обрусига путур етказиб, “Потрибебитель Бухара” телеграм ижтимоий тармокларига шикоят хатлари билан чикиб келмокда.
 • -Фукаро Э.Абдуллаевнинг Бухоро шахар, Боги шамол кучаси 1/5-уйнинг 76-хонадонни сотиб олишидаги барча талаб ва этирозлари, я н и уйни табиий газ, электр-энегияси, тоза ичимлик суви, подъездни т а м и р л а ш ва чикиндиларни вактида олиб кетиш масалалари тулик хал килиб берилган булиб, факатгина подъездда лифт урнатиш масаласини хонадон эгалари билан келишган холда, Боги шамол кучаси 1/5-уйда яшовчи фукароларнинг 85% кучиб утгач ишга туширишимизни кафолат хати оркали юкорида турувчи идораларга ёзма равишда
 • маълум килинган.
 • -Э.А.Абдуллаев томондан МЧЖ нинг фаолияти ва унинг обрусига путур етказишдан нарига утмаяпти, МЧЖ томонидан унга агарда мазкур хонадон айнан унинг талабига мос келмаса, Бухоро шахрининг бошка худудидан яни;
 • -Бухоро шахар, 7-кичик нохияда курилган янги уйлардан ва “Боги-дашт” МФЙ, “Амир Темир” кучаси 38-уйнинг 5-каватидан бирта икки хонали 25-хонадонини конуний номига расмийлаштириб бериш мумкинлиги ёхуд шахсан узи Бухоро шахринингузи хохлаган худудидан уй сотиболиши учун, унга АТБ Кишлоккурилиш банки томонидан субсидия шаклида берилган шартномани АТБ Кишлоккурилиш банки билан келишиб бекор килибпул маблагларини МЧЖ хисобхонасидан белгиланган тартибда кайтариб берилиши тугрисида бир канча таклифлар билан чикилган ва яшаш манзилига бу борада ёзма равишда хатлар юборилган.(юборилган хатларилова килинади)
 • Хозирги кунда хам Э.А.Абдуллаевга “DILUM NUR STROY” МЧЖ томонидан барча талаб ва таклифлари бажарилибкелинаётган булсада, у аник бир максадга ёки з а р о келишувга
 • кунмасдан, юкори
 • турувчи идоралар рахбарларининг кабулларига кириб, асоссиз, тухмат ва бухтонлари билан рахбарларнинг фикрини ёлгон сузлар билан чалгитиб, ишонтиришга харакат килиб, МЧЖнинг обрусига кастдан путуретказиб, ижтимоий тармокларга хам шу матнода чикишлар килиб келмокда.
 • Мазлумки, МЧЖ Бухоро шахрининг куплабхудудларида курилиш ишлари фаолияти билан шугулланиб келиб, уй-жой, бино ва иншоотлар куриб келади. Э.Абдуллаевнинг н о р и н тухматона ижтимоий тармокларга чикиб мурожаати буйича мижозларимиз нотугри фикрга бориб, МЧЖнинг шанига ва молиявий ахволига жиддий зиён етказиб келмокда.
 • Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, фукаро .Абдуллаев МЧЖ рахбаридан товламачилик йули билан пул талаб килиб, агарда у айтган мавлум бир суммани берилмаса, у юкори турувчи идораларга ва ижтимоий тармокларга мурожаат килишдан тухтамаслигини билдириб келмокда.

Mavzuga oid

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Back to top button