BuxoroMurojaatSud

Адвокатнинг мурожаати назоратга олинадими?

Узбекистон Республикаси  

судялар олий кенгаши раисига  

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди 

Раиси уринбосари Х.Турахужаевга

 Бухоро вилоят суди малака

хайъати раиси Н.Файзиевга

«advokat mavlyanov shavkat»

адвокатлик бюроси адвокати 

Шавкат Мавлянов томонидан

Бухоро ш. Гулчорбог кучаси 9 

тел. (90) 511 08 08 (97) 304 00 67

​Узбекистон Республикаси судялар Олийкенгаши раиси номига 2023 йилнинг 19 январида Гиждувон туманлараро фукаролик судининг раисиЗ.Усмоновнинг ахлоки ва хатти-харакатлариюзасидан килган шикоятимга асосан Бухоро вилоятсудьялари малака хайъати томонидан утказилганхизмат текшируви натижаси юзасидан, малакахайъати раисининг 2023 йил 14 февралдаги хатида   Бухоро вилоят судлари судьялари малака хайъати томонидан хизмат текшируви утказилиб, текширувдавомида мен  келтирган важларнинг уз тастигинитопмаганлиги хакида маълумот берилган.

​Фукаролик процессуал кодексининг 24 ва 213-моддалари ва “Судлар тугрисида”ги конуннинг 95-моддаси талабларини купол равишда бузибконунларга нисбатан ута купол муомалада булиб,яъни судни оддий кийимда утказганлиги хамдасудга шахсига аниклик киритмасдан хамда ваколатини хам текширмасдан учинчи шахсларнижалб килганлиги ва мен келтирган раддияни купол равишда алохида хонага кирмасдан хал килганлигисабабли судья З.Усмоновни харакатларидан шикояткилган эдим.

​2023 йил 13-февралида соат 9.00. ларда менгаФИБ Пешку туманлараро фукаролик судининг суд ёрдамчиси телефон килиб мени шикоятимюзасидан хизмат текшируви утказилаётганлигини, текширувни У.Разиков олиб бораётганликларини, шунинг учун Бухоро вилоят судига келишимкераклигини айтди. 

​Вилоят суди мажлислар залида судья У.Разиков мени кабул килиб, мендан булган вокеа хакидасураганидан кейин, инсонда хар хил кайфиятливазият булиши мукинлигини   иложи булсашикоятимдаги важларимдан воз кечишимкераклигини, мен келтирган важларга мажлисларзалидаги камера ишламаганлиги сабабли аникликхам киритиб булмаганлигини айтиб   тушунтиришхати ёзиб беришим кераклигини айтди. 

Мен адвокат сифатида узим гувох булганвокеани одил судловни амалга ошириш максадидамажлислар залида урнатилган камераларга ишонибУзбекистон Республикаси судялар Олий кенгашигамурожаат килсамда, Бухоро вилоят малака хайъатитомонидан яна мени узимни тухматчига чикарибсудья З.Усмоновни харакатларини тугри дебтопмоқда. 

Малака хайъати бу хатти харакати билан нимадемокчи, балки судьяларимиз нимани хохласакилади, шикоят килсанг узингни тухматчигачикарамиз демокчими? 

​Вахоланки суд залидаги камераниишламаслигини мен билишим мумкин эмаску, балки мен камерага ишониб ёзганман шикоятимни, яъни менинг хаклигимни камера тасдиклайди дебуйлаганман. Мазкур холатда камераниишламаслиги агар хакикатда хам камера ишламаганбулса, судья З.Усмоновни Гиждувон туманлараросудининг раиси сифатида узининг ишигасовукконлик билан ёндашганлигини курсатибтурганлигидан ташкари, ушбу холат аризачинифойдасига талкин килиниши керак эмасми?

Ундан ташкари хизмат текшируви жараёнидаиш хужжатлари билан танишилмаганлиги ва менишикоятимга юзаки бир томонлама каралганлигиникуйидагилардан хам билиш мумкин.

Биринчидан: Мен судья Усмоновга, низонингпредмети булган Гиждувон туман хокимининг 327-сонли карори билан Жураеванинг номигарасмийлаштирилган 2019 йил 1 майидаги1706215/R-А102503-сонли кучмас мулк объектигабулган хукукини давлат руйхатидан утказилганлигихакидаги гувохномани бекор килинган деганхулосага келиб Г.Жураевага тегишли турар жойнибартараф этиш тугрисида карор чикарганлиги вамазкур ишни куриб чиккан такдирда хам даъвонирад килиши олдиндан маълумлиги сабабли биринчи мажлиснинг узидаёк раддия берганман. 

Судья З.Усмонов томонидан 2-2003-2201/45-сонли иш жараёнида Гиждувон туман хокимининг327-сонли карорига хукукий бахоберилмаганлигини важ килиб раддия кабул килинмаган. Аммо даъвони рад килиш учун эсаузининг айтган гапига тескари равишда айнанюкоридаги иш жараёнида 327-сонли туман хокимининг карори мухокама килинган деганхулосага келганлиги ишга бир томонламаёндашганлигини яккол далили дейиш мумкин. 

Иккинчидан: Фукаролик процессуалкодексининг 24 ва 213-моддалари хамда “Судлартугрисида”ги конуннинг 95-моддаси талаблариникупол равишда бузиб, узини корхона рахбари кабитутиб оддий кийимда ишга бир томонламаёндашганлиги сабабли берган раддиям судья З.Усмонов томонидан кабул килинмаган булсада, ушбу раддиядаги важларга эътирозбилдирилмаганлигининг узи раддиядаги важларнитасдиклаб турибди.

Учинчидан: хизмат текшируви утказишдаврида мажлислар залида назорат камерасинингишламаганлигига холисона бахо берилмаган. СудьяЗ.Усмоновни суднинг раиси сифатида узинингайбли харакатларини беркитиш максадида атайлабуюштирилганлигини курсатиб тургандир балки? Чунки Усмоновнинг хатти-харакатларидан шикояткилишим олдиндан маълум эдику.

Энг ачинарлиси Гиждувон туман хокимлигивакили хам фермер хужалиги вакили хам фермер билан даъвогарни очик ойдин келишувга таклифкилиб турганлиги.  Вахоланки фермер хужалигинирози килган такдирда хам мулк хукукини эътирофэтиш тугрисидаги 830-сонли карор бекор килинганбулса,  фермер хужалигида эса мулк хукукиниэътироф этиш тугрисида карор чикаришга ваколатйук, балки фермернинг узи ижара шартномасигаасосан фаолият юритса,  бундан хулоса килишмумкинки фермер хужалиги факатгина судданГиждувон туман хокимининг 327-сонли кароринибекор килишни илтимос килиши мумкин.

​Юкоридаги важларимни инобатга олиб ушбумасалани кайтадан холисона урганиб чикилишигаамалий ёрдам беришингизни сурайман.

Сизга хурмат билан

«advokat mavlyanov shavkat»

Адвокати:-                                                        Шавкат Мавлянов

Mavzuga oid

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Back to top button